Služby

Ponúkam geodetické práce v rámci celého Slovenska. Zameriavam sa hlavne na okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Trenčín. Cena geodetických prác je závislá od rozsahu a náročnosti prác, termínu dodania a aj kvality katastrálneho operátu.

Geometrické plány

Vyhotovujem všetky druhy geometrických plánov. Geometrické plány sa vyhotovujú za účelom zmeny druhu pozemku, rozdelenie pozemku, zameranie rozostavanej stavby, zameranie novostavby ku kolaudácii, vymedzenie rozsahu vecného bremena alebo majtekoprávne vysporiadanie nehnuteľností.
Kontrolné meranie hraníc pozemkov

Poskytnem Vám kontrolné zameranie lomových bodov hranice Vášho pozemku ak sa chcete ubezpečiť, či sú ploty postavené na hranici pozemku. Presnosť určenia lomových bodov súvisí od mapového podkladu resp. kvality katastrálneho operátu.
Polohopisné a výškopisné merania

Na základe nameraných údajov získate informácie, ktoré sú ďalej potrebné pre projekčnú činnosť na vašom pozemku. Polohopisným a výškopisným zameraním sa dá zamedziť nevhodnému umiestneniu stavby na pozemku.
Vytýčenie stavieb alebo hraníc pozemkov

Vytýčenie stavby sa spracuje podľa projektu. Po vytýčení stavby v teréne sa vyhotoví protokol o vytýčení stavby, ktorý je potrebný predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii. Kompletný operát z vytyčovania hraníc pozemkov obsahuje vytyčovací protokol podpísaný vlastníkmi susedných pozemkov a operát z vytýčenia sa zaeviduje aj do katastra nehnuteľností.

Adresné body a geografické osi ulíc

Zameranie adresného bodu tvorí súčasť získania kolaudačného rozhodnutia. Adresný bod označuje polohu vstupu do budovy. Elaborát geografickej osi ulice sa vyhotovuje pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries a tvorí podklad k určeniu názvu ulice.Inžiniering

Potrebujete pomôcť s vypisovaním žiadostí na úradoch alebo na to nemáte čas? Vybavím Vám stavebné povolenie, odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zápis geometrického plánu, zápis stavby do katastra nehnuteľností a iné.

Kontaktné údaje

Ing. Samuel Vlček - geodet a kartograf
9. Mája 474
913 21, Trenčianska Turná
+421915210834
vlcek.samo@gmail.com
IČO: 54636663